Gmina Granowo realizuje pomoc w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład Programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wchodzą 3 moduły:

  1. moduł dla dzieci i młodzieży

  2. moduł dla osób dorosłych

  3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Celem modułu 1 i 2 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych  i samotnych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1552,00 zł,  a w przypadku rodziny, kwoty 1200,00 zł.  Załączniki:
Pobierz plik (plakat.odt)plakat