Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

            1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

            2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania i wspólnego gospodarowania członka rodziny lub opiekuna z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w dwóch formach:

1) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego;

2) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

 

Podczas przyznawania wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

            1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,      pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

            2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu       bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe,      doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnościami w formie             wolontariatu  lub zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja          2024,   której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej, będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Termin i sposób składania dokumentów

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać osobiście lub przez inne osoby wymaganą dokumentację:

1) kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu,

2) kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

3) klauzulę informacyjną w ramach Programu Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 12 o Programu,

4) klauzulę informacyjną RODO Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Granowie do dnia 10 listopada 2023 r. do godz.15.

 

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków na realizację Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Granowie ul. Kolejowa 16, tel. 61 44 71 047 lub na stronie biura Pełnomocnika Osób z Niepełnosprawnościami: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024