Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W związku z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1505 ze zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie, ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo

II. Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzaniami psychicznymi o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a oraz w § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. ( Dz. U. Z 2023 r. poz. 395 z zm.)

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024.

IV. Kryterium oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto godziny wykonywania usług . Jedna godzina usług jest równa 60 minutom.

V. Ogólny zakres wykonywanych czynności - specyfikacja zamówienia

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z terenu gminy Granowo. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług - wcześniej zleconych przez lekarza specjalistę , w zakresie :

- logopedii, fizjoterapii, psychologii oraz integracji sensorycznej.

  • Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie : – 20 godzin miesięcznie dla jednego podopiecznego.

  • Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

  • Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w dni robocze, w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą osób, bądź ich opiekunów prawnych dopuszcza się świadczenie usług w sobotę.

VI. Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z:

a) Art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 50 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.);

b) Rozporządzeniem Ministra i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023r. , poz. 395 ze zm.).

VII. Niezbędne wymagania

Zleceniodawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.Posiadanie kwalifikacji do wykonania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobomi z zaburzaniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym;

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

e) warsztacie terapii zajęciowej

f) innej jednostce niż wymienione w pkt. a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. W uzasadnionych przypadkach posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostce oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

VIII. Wymagane dokumenty:

– Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w pkt VIII ppkt. 1

- dokumenty potwierdzające conajmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe o których mowa w pkt VII ppkt.2

– Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

– Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

IX. Sposób i termin złożenia oferty

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

2. Ofertę złożyć należy do dnia 24.01.2024 r. do godz. 15.00 osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Granowie lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo

3. Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

4. Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

5. Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Granowie.

X. Ocena ofert i kryteria

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanych przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.

Od roztrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru ofert) nie przysługuje odwołanie.

XI. Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2024 r.

Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie ul. Kolejowa 16, 62-066 Granowo

X. Osoba do kontaktu:

Ewelina Głowacka

te. 61 4471047

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)

Granowo, dnia 10.01.2024 r.

PROTOKÓŁ

Zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

1.Przedmiot zamówienia:

specjalistyczne usługi opiekuńcze

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem

3. Rozeznanie rynku:

A. zapytanie skierowano do dwóch firm wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem

B. oferty otrzymano od:

1/ Logo Med Natalia Młynarek, ul. Kościelna 6, 62-060 Stęszew

4. Wybór oferty

1/ Logo Med Natalia Młynarek, ul. Kościelna 6, 62-060 Stęszew, cena ofertowa 150 zł bruttoUzasadnienie wyboru:

- Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w tym zakresie wewnętrznym regulaminem. Zapytanie zostało skierowane do dwóch sprawdzonych wykonawców.

-do tut. Ośrodka wpłynęła tylko jedna oferta.

- Wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

-Ponadto ofertę złożono na wymaganym przez Zamawiającego formularzu oferty cenowej.

Granowo, 25.01.2024 r.