Osoby uprawnione do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:
  •  do ukończenia 18 roku życia,
  •  do ukończenia 25 roku życia jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  •  bezterminowo w przypadku legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
  •  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  •  zawarła związek małżeński.

3. Prawo do świadczeń uzyskują osoby, których dochód netto w rodzinie nie przekroczył w roku poprzedzającym okres zasiłkowy kwoty 1209 zł na osobę.


4.Realizacja świadczeń terminy i wypłaty

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
    •  do 10 dnia miesiąca, wypłata świadczeń następuje w tym samym miesiącu,
    •  po 10 dniu miesiąca, wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia następnego miesiąca.

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:
   •  do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października,
   •  od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
        z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 30 listopada.

 Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

 Należna wypłata przekazywana jest na rachunek bankowy strony w terminie do 30 każdego miesiąca.

 
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń;
2. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:  

 • dochodu,
 • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu
 • należnego podatku
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskane przez rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (podatek ryczałtowy, karta podatkowa)
 • oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu (np. otrzymane alimenty, stypendia itp.);

3. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia);
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek;

4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych  z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

5 .odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

6. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy osoba uprawniona posiada).


Działania wobec dłużnika alimentacyjnego:

1. Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba fizyczna, która na mocy tytułu wykonawczego zobowiązana jest do płacenia alimentów i opóźnia się z ich płatnością przez okres dwóch miesięcy.

2. Postępowanie wobec dłużnika:

 • złożenie przez wierzyciela wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • przyznanie osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Działania wobec dłużnika prowadzi organ właściwy dłużnika po wszczęciu postępowania przez organ właściwy wierzyciela.
 • Współpraca organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela
   z komornikiem sądowym (obowiązek informacji).
 • Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia majątkowego.
 • obowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub jako poszukujący pracy.
 • Aktywizacja zawodowa.
 • Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (w przypadku odmowy przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, złożenia oświadczenia majątkowego, nie zarejestrowania się w PUP, odmowy przystąpienia do pracy wskazanej przez Starostę).
 • Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy (przed wydaniem decyzji) nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
 • Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji (gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna).
 • Wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika wraz z odpisem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna).
 • Przekazanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.