1. O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu – są wypłacane dodatki po kilkadziesiąt zł, ale są też takie po 800-900 zł na rodzinę.

 

2.Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać następujące warunki:

  • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 1 454,51 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym – 1 038,94 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury.
  • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

    3.Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

  określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu
dla 1 osoby 35m2 +30% 52,50 m2
dla 2 osób 40m2 +30% 60 m2
dla 3 osób 45 m2 +30% 67,50 m2
dla 4 osób 55 m2 +30% 82,50 m2
dla 5 osób 65m2 +30% 97,50 m2
dla 6 osób 70 m2 +30% 105 m2


    
4. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. – to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.

5.W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Uwaga: Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy  uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

6.Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu
  • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
  • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy,  z MOPS o otrzymywanych świadczeniach, z uczelni o pobieranych stypendiach, z ZUS  odcinki od emerytury bądź  renty obowiązkowo z decyzją ZUS-u do wglądu, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP weryfikacji za dany okres dokona pracownik przyjmujący wniosek, w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów oświadczenie musi być złożone w obecności pracownika Urzędu itp.). Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów mogą być zastąpione oświadczeniami.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( umowa, decyzja, przydział lokalu itp. )
  • aktualny aneks czynszowy
  • dowód osobisty do wglądu
  • przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednia decyzja w sprawie jego przyznania lub odmowy jego przyznania do wglądu
  • W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Z dniem 5 stycznia br. na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020r.,poz. 11) weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkania) spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy spełnione zostaną warunki szczegółowo określone w ww. ustawie. Jednym z nich jest wykazanie, że średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był 0 25% niższy od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z ww. adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.