Działając na prośbę współpracującego z naszym Ośrodkiem Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zamieszczamy na naszej stronie film promujący rodziny zastępcze, jako formę prawnej opieki nad dziećmi.

Opieka ta ustanawiana jest w sytuacji, kiedy rodzice biologiczni z jakiegoś powodu nie wykonują, lub nie mogą wykonywać swojego rodzicielskiego zadania dobrze. W takim wypadku funkcje rodziny biologicznej przejmuje rodzina zastępcza, która ma za zadanie wychowywać i sprawować opiekę do czasu, póki rodzina biologiczna będzie w stanie sprawować ten obowiązek samodzielnie.

Rodziną zastępczą może zostać zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna, nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Należy jednak spełnić kilka warunków, które są traktowane jako obligatoryjne, jak np. stałe miejsce zamieszkania, stałe źródło dochodu, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stan zdrowia pozwalający na sprawowanie opieki nad dziećmi. Nie można mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej w stosunku do własnych dzieci i korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych.

Pierwszeństwo w sprawowaniu tej funkcji mają zawsze osoby spokrewnione i osoby wskazane przez rodziców biologicznych. Należy jednak pamiętać, że decyzję o umieszczeniu w pieczy ostatecznie podejmuje sąd, zaś rodzice zastępczy przez cały ten czas podlegają nadzorowi.

Piecza zastępcza jest alternatywą dla doświadczonych przez życie naszych małych podopiecznych zamiast umieszczenia w domu dziecka. Dzięki temu rozwiązaniu dzieci mają szansę na namiastkę normalności, na funkcjonowanie w rodzinie ze wszystkimi idącymi za tym dobrodziejstwami. Mają szansę na indywidualną troskę, miłość i więź.

link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=7rULaP89MQU