1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

    utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.

    utrzymaniu cen dystrybucji gazu

    rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami

    refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Osoby, których głównym źródłem ogrzewania mieszkania lub domu jest gaz, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT (23%) od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23%. W roku 2022 r. wynosił 0 %.


Komu przysługuje refundacja podatku VAT:    gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

    źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,

    przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację w danym półroczu.


Jak otrzymać dodatek do gazu?


    o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, jednak nie później niż do 29 lutego 2024r.,

    wnioski należy składać w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Na terenie Gminy Granowo obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie,

    przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – wnioskodawca otrzyma informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku,

    do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty,

    wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.